Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – Konsument lub Klient.

Koszyk – element Sklepu https://consider.pl/kursy, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów, w tym w szczególności sprecyzowanie liczby zakupionych Produktów, sposoby płatności, dane do faktury.

Sklep – sklep internetowy, za pomocą którego można złożyć zamówienie, działający pod adresem https://consider.pl/kursy, prowadzony przez Sprzedawcę.

Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego https://consider.pl/kursy

Sprzedawca –  CSDR Piotr Walędziak, zarejestrowany pod adresem Perkuna 72a/49 04-124 Warszawa, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 536-167-69-68; REGON: 369142145.

Strona produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informację o danym produkcie, w tym szczegółowe zasady zakupu poszczególnych Treści Cyfrowych oraz zasady korzystania z nich, w tym zasady dotyczące udzielanej licencji oraz wymogi techniczne dla danej Treści Cyfrowej.

Produkt –Treść Cyfrowa sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta.

Treść Cyfrowa – produkty w formatach elektronicznych (w szczególności tzw. kursy online, ebooki), niezapisane na nośniku materialnym (płyta CD, płyta DVD, pendrive), przesyłane drogą elektroniczną i odbierane za pomocą urządzeń umożliwiających ich przetworzenie, przechowanie i odtworzenie.

Zabezpieczenia – stosowane przez Sprzedawcę systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, które określa: rodzaj i ilość Produktów, sposób dostarczenia Treści Cyfrowej, rodzaj płatności, dane Kupującego; a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

2.     Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@consider.pl

3.     Informacje o poszczególnych Produktach zamieszczane są na Stronie produktu.

4.     Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień na towary, niezbędne są:

a) komputer lub inne urządzenia elektroniczne z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

5.     Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sklepu.

6.     Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

7.     Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z Treści Cyfrowych określają Strony produktu.

8.     Informacja o zastosowanym Zabezpieczeniu znajduje się na Stronie produktu.

9.     Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatki), podanymi w złotych polskich.

10.  Zasady przyznawania rabatów oraz promocji określają odrębne regulaminy.

11.  Wszystkie Treści Cyfrowe oferowane przez Sklep są objęte ochroną opisaną w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

12.  Klient, nabywając Produkt, uzyskuje dostęp do Treści Cyfrowej, pozwalający na odczyt poprzez Internet lub na ściągniecie jej na urządzenie elektroniczne oraz uzyskuje licencję, dającą prawo do korzystania z Treści Cyfrowych na warunkach określonych w Regulaminie.

13.  Licencja, o której mowa w punkcie 11, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

a.     utrwalanie,

b.     przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych,

c.     odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta i w sposób opisany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14.  Klientowi w szczególności nie przysługuje prawo do:

a.     dalszej dystrybucji Treści Cyfrowych, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania całości lub części, i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem;

b.     rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości, ani we fragmentach,

c.     publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,

d.     usuwania oznaczeń autora, właściciela lub Zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,

e.     oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,

f.      jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej,

g.     udostępniania w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedawca może kierować względem zidentyfikowanego Kupującego roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

15.  Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do ustalenia indywidualnych warunków umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy Regulaminu. Wszystkie ustalenia dla ich ważności muszą mieć wtedy formę pisemną.

§3. Składanie zamówienia

1.     Informacje o Treściach Cyfrowych prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy na dostarczenie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą.

2.   Aby złożyć w Sklepie ofertę zakupu danej Treści Cyfrowej Klient przechodzi przez kolejne etapy, zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Sklepie. Wśród etapów można wyróżnić:

a.     dodanie Treści Cyfrowej do Koszyka;

b.     przejście do zakładki Koszyka;

c.     wybór sposobu płatności;

d.     podanie swoich danych wymaganych do właściwego rozliczenia Zamówienia oraz w celu zabezpieczenia praw z licencji praw autorskich do Treści Cyfrowych,

e.     zaakceptowanie Regulaminu sklepu i innych klauzul formalnych- Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji uniemożliwia złożenie Zamówienia;

3.   Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sklepem a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.

4.   Udostępnienie zakupionego Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o pozytywnej autoryzacji płatności.

5.   Udostępnienie Treści cyfrowej następuje poprzez wysłanie niezbędnych danych dostępowych na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.

6.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Treści Cyfrowych wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu email.

7.   W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Sklep i najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§4. Prawo odstąpienia od umowy

1.     Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia lub adres e-mail sklep@consider.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

2.   Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.   W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§5. Rękojmia i reklamacja

1.   Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.   Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.   Kupujący może zgłosić reklamację na adres: sklep@consider.pl

4.   Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail Kupującego, jakim posłużył się do złożenia Zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją.

5.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

§6 Polityka prywatności, pliki cookies oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.   Niniejszy rozdział ukazuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów Sklepu.

2.   W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sprzedawca w ramach Sklepu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (są to pliki tekstowe, tzw. cookies, ciasteczka). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

3.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

6.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

7.   Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8.   Sklep zbiera w przypadku złożenia Zamówienia na Treść Cyfrową co najwyżej następujące dane osobowe:

a.     nazwisko i imię

b.     adres

c.     adres poczty elektronicznej

d.     numer telefonu

e.     NIP – jeżeli Klientem jest firma

9.   Podanie powyższych danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz innych celów ściśle powiązanych ze złożonym przez Klienta Zamówieniem.

10.W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: operatorów systemów płatności, firmy zajmujące się obsługą zamówienia oraz wystawianiem faktur, właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa, itp. Przekazywane są tylko niezbędne, wymagane dane, w szczególności: imię, nazwisko, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, numeru zamówienia oraz opis i kwota płatności KIP w celu wykonania Zamówienia.

11.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu jest Sprzedający.

12.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

§7 Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego; w stosunku do Konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.   W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający zobowiązuje się do stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanej części Regulaminu.

3.   O zmianach Regulaminu Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany w zamówieniu adres email). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4.   Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

(01 września 2020 roku)

Copyright © CSDR Piotr Walędziak. NIP: 536-167-69-68  / Polska.  Regulamin sklepu